domingo, 1 de julio de 2007

El Pla de Millora Urbana La Clota Conservació


S'ha posat en marxa el compte enrera. S'ha publicat al DOGC el Pla de Millora Urbana La Clota Conservació. A continuació s'adjunta informació relativa al pla, extreta directament de la web de l'Agència de Promoció del Carmel, per tal que tingueu més dades:


PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR PMU-LCC (LA CLOTA CONSERVACIÓ) AL BARRI DE LA CLOTA

Aprovat inicialment en data de 25 de maig de 2007, aquest pla ha de desenvolupar les previsions que la Modificació del PGM a la Vall d’Hebron, de 2005, preveu per al barri de la Clota. El Pla de Millora Urbana de la Clota és fonamentalment un pla de conservació d’una morfologia molt singular.

L’objectiu és preservar l’actual estructura urbana i garantir que les noves zones edificables siguin coherents amb les preexistències, mantenint el caràcter semi-rural dels carrers. Permetrà millorar la relació del barri amb Horta i el Carmel, a través d’una nova façana al carrer Lisboa, la dotació de nous equipaments i espais lliures, la reurbanització del camí històric de St. Genís a Horta, la substitució dels teixits més degradats, la recuperació del passatge Feliu com a eix paisatgístic per a vianants, i la transformació del carrer Alarcón.

Objectius del Pla:
  • Conservar l’estructura urbana, mantenint el caràcter semi-rural del barri
  • Substituir les edificacions d’habitatges que no assoleixen els nivells mínims d’habitabilitat (p. ex. al carrer Bragança)
  • Creació de nou habitatge protegit
  • Creació de nous espais lliures i equipaments, i millora dels existents.

Dades bàsiques:

  • superfície: 7,74 Ha.
  • sòl públic per espais lliures, carrers i equipaments: 34.276 m²
  • edificabilitat de nova creació: 24.662 m² construïts.
  • usos principals: habitatge uni i plurifamiliar.
  • habitatge amb protecció pública: 51% Data de publicació B.O.P. 14 de juny de 2007.

Últim anunci, 14 de juny de 2007. Període d’exposició pública durant dos mesos, fins el 15 de setembre de 2007, atès que agost és un mes inhàbil.

Més informació al document annex i al web d’Urbanisme (http://www.bcn.cat/urbanisme/exp/catala/b0963.htm)

Consulta del pla d'actuació a l'enllaç: http://www.agenciacarmel.net/magnoliaPublic/ldtPlanejament/contentParagraphPlanejament/03/document/PMU%20LCC.pdf

No hay comentarios: