jueves, 13 de septiembre de 2007

Disponibles les al·legacions del barri de La Clota

Ahir per la tarda l'associació de veïns i veïnes del barri de la Clota es va reunir per concretar les al·legacions a presentar a Serveis Centrals d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, donat que el termini d'entrega expira el proper 16 de setembre.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
SECTOR D’URBANISME I INFRAESTRUCTURES


....................................................................................................., major d’edat i amb DNI............................propietari/arrendatari de la finca situada al carrer Bragança núm. ........., davant d’aquest ajuntament compareix i

EXPOSA:
Estudiada la documentació que forma part del PMU La Clota-Conservació, aprovat inicialment, faig constar davant l’Ajuntament les següents

AL·LEGACIONS:

Primera : Oposició a l’Expropiació de les edificacions del carrer Bragança

El Pla arriba a la conclusió de la necessitat d’una nova configuració del carrer Bragança
- Per una banda per que, segons el pla, la forma de l’edificació actual no reuneix “ les condicions necessàries”, hi ho justifica mitjançant tres paràmetres com són :
L’alçada, la tipologia i l’edificabilitat consolidada de la forma de l’edificació.
Alçada
“Com es pot observar la tipologia pròpia del barri de La Clota es mou entre PB i Pb+1. Eventualment i de forma aïllada es poden trobar edificacions amb alçades superiors a PB+2.
Hi ha tres àmbits que concentren sèries edificacions amb alçades superiors a PB+2. Són :
- .....................
- el segon es correspon a la sèrie d’edificacions situades al llarg del carrer Bragança.
- ...................... “
Tipologia
“...... De nou es pot apreciar com els àmbits de:
- .....................
- La sèrie d’edificacions situades al llar del carrer Bragança i
- ....................
Són els que concentren la pràctica totalitat d’edificacions amb tipologia plurifamiliar aliena al tipus edificatori bàsic de La Clota.”

Edificabilitat consolidada
“..............De nou, i coherentment amb tot el que el reconeixement urbà del barri a anat detectant, els àmbits corresponents a ..., la sèrie d’edificacions situades al llarg del carrer Bragança i ..., són els sectors que tenen una edificabilitat neta consolidada més alta. El resultat és un teixit urbà molt dens en el que sovint es veuen compromeses les mínimes condicions d’habitabilitat.”

Al·legar

Malgrat que en el redactat del Pla es manifesta l’interès de conservar el caràcter rural del barri, i es rebutja la configuració del carrer Bragança per considerar-lo fora del caràcter rural de La Clota, els paràmetres d’ordenació proposats al PMU La Clota-Conservació per aquest sector són :

- Alçada de PB+2 a Pb+5,
- Tipologia habitatges plurifamiliars i
- Edificabilitat superior al 0,5 m2s/m2s que determina el MPGM

Que representen els mateixos paràmetres o pitjors que els que s’utilitzen per a rebutjar l’actual configuració del carrer.

El pla hauria de ser respectuós amb el barri per tal de recuperar, rehabilitar i conservar aquest sector, mantenint les edificacions actuals, respectant les traces urbanes susceptibles de conservació, evitant actuacions traumàtiques en l’assentament poblacional existent, que l’actual pla està posant en crisi.

El veïnat de La Clota no ha reclamat en cap moment una estratègia de renovació de les peces existents al carrer Bragança d’aquesta magnitud i impacte, sempre les seves demandes han anat encaminades a conservar i rehabilitar, respectant les edificacions existents.


- Per altra banda la proposta del PMU respecte el sistema d’espais lliures, dona estructura i continuïtat a un seguit de camins i traces existents i en proposa algunes de noves

“...aquest nou eix per a vianants esdevindrà, un cop creuat el carrer Alarcon, un autèntic saló urbà en l’àmbit que ocupa actualment el carrer Bragança.”

Al·legar
Que malgrat ser conscients de la necessitat d’obrir el carrer Bragança, a l’intersecció amb els carrers de Alarcón i Ptge. Feliu, per donar accés rodat a les edificacions existents. Això es podria fer sense haver d’afectar tots els habitatges.

Tenim la sort que dins aquest àmbit hi ha finques amb grans extensions de sòl lliure, es proposa que l’ampliació-obertura del carrer es faci per aquests espais, per tal que la intervenció sigui menys traumàtica.

Per altra banda el veïnatge considera que amb el comerç de proximitat planificat pel carrer de Lisboa ja es podrien satisfer les futures necessitats comercials del barri, que fins el moment no havien suposat cap problema pel mateix, ni s’havia manifestat en cap de les seves demandes històriques.

El Pla reflecteix la idea de crear, al Ptge. Feliu, un recorregut panoràmic amb vistes al barri donada la seva cota topogràfica elevada. Aquesta idea es posa en crisi quan es planifica la construcció d’un conjunt d’equipaments en primera línea, sense cap atractiu o vàlua paisatgística i ambiental, en lloc de l’ actual configuració d’edificis i horts.

Segona: Oposició a l’Expropiació de les finques del carrer Ptge. Feliu núm.3 i 5 i carrer Alarcón núm.24.

Per tal de dur a terme la nova configuració del carrer Bragança que proposa el PMU La Clota-Conservació es posa dins el mateix sector de planejament unes finques que la seva tipologia si que representa el caràcter semirural del barri de La Clota.
Són finques que pel seu valor arquitectònic, paisatgístic i històric creiem que cal conservar.
Hi ha poques masies que continuïn la seva activitat com ho fa la del Ptge. Feliu núm. 5.

Per tot això, a l’Ajuntament

SOL·LICITA:

Petició principal:

El manteniment de la configuració actual del carrer Bragança, amb totes les seves edificacions, i la conservació de les finques històriques del Ptge. Feliu fent el carrer per vianants proposat pel PMU per la zona d’horts que hi ha actualment a la zona.
Per millorar la imatge del paisatge urbà es podria establir una normativa de rehabilitació de les façanes de totes les edificacions.

El veïnatge està disposat a adequar les façanes de les edificacions que requereixen accions de conservació i millora, sempre i quan es posi al seu abast facilitats, com per exemple ajuts per a la rehabilitació.

El carrer Bragança i els seus entorns és una peça històrica dins del barri de La Clota que va acollir a les famílies immigrants i que van crear un entorn residencial, respectant el caire rural, on els horts privats van tenir cabuda. És per aquest motiu que el veïnatge desitja conservar l’actual configuració, per ser dins de barri un carrer emblemàtic amb un teixit social constituït en una comunitat plural i participativa.

Petició subsidiària

En cas que la petició principal no fos contemplada en el PMU La Clota-Conservació, es sol·licita que el sistema de gestió fos mitjançant permuta. És a dir, a una casa unifamiliar li correspongui una casa unifamiliar, a un pis li correspongui un pis de les mateixes característiques, etc... i tot això lliure de càrregues, per evitar la mínima pèrdua possible als afectats.

Barcelona, 12 de setembre de 2007

No hay comentarios: